بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان

نویسندگان

1 استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد

2 مربی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

با توجه به تاثیری که حسابرسان در تقاضای خدمات حسابرسی دارند این پدیده را در سال‌های اخیر به زمینه‌ی مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه‌ای تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا تقاضای خدمات حسابرسی بر تغییر حسابرسان تاثیر می‌گذارد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار بین سال‌های 90 و 91 می‌باشد. این تحقیق که ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد و از نظر هدف یک پژوهش توصیفی-کاربردی است، هشت فرضیه تبیین شده که به بررسی تقاضای خدمات حسابرسی بر هر یک از ویژگی‌های کیفی تغییر حسابرس یعنی حق‌الزحمه حسابرسی، نوع اظهار نظر حسابرسان، کیفیت حسابرسی، تغییر مدیریت، رشد شرکت، وضعیت مالی شرکت، اندازه ی شرکت و پیچیدگی واحد مورد رسیدگی پرداخته‌اند. برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش از پرسش نامه با مقیاس طیف‌ لیکرت و برای ارزیابی فرضیه‌ها از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس و از آزمون آماری رگرسیون اینتر استفاده شده است. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش گویای تایید شدن هفت فرضیه‌ی فرعی و در نهایت تایید شدن فرضیه‌ی اصلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Companies Demand for Audit Services and the Change Auditors

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hmat far 1
  • Dariush Javid 2
  • Sadege Hame Kani 3
1 Assistant Professor - Boroujerd Azad University Boroujerd Faculty Member
2 Coach - Member of the faculty of Boroujerd Azad University
3 Master of Accounting
چکیده [English]

The effect of auditors on demand of audit services is an important field of academic and professional research. We try to find whether the demand of audit services has any effect on the change of auditors or not. This study is surveyed on a sample of listed companies in Tehran stock market between 1390 and 1391 years. This descriptive and application research has 8 hypothesis that examine the effect of demand for auditors service on each of qualitative trait of audit change including of audit fee, auditor’s opinion, auditing quality, management change, company’s growth, company’s financial situation, firm size and complexity of auditing unit. We use questionnaire to collect data and SPSS software to evaluate hypothesis. Our finding support that 6 secondary hypotheses and consequently main hypothesis doesn’t rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand for audit service
  • Auditor’s change
  • Specification of audit entities
  • Specification of companies