بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس‌های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می‌شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 می‌پردازد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. داده‌های مورد نیاز از طریق نرم افزار‌های تدبیر و ره‌آورد‌نوین جمع‌آوری شده است. آزمون‌های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی براساس داده‌های مقطعی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Relationshionship between on Limit Price and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shahabuddin Shams 1
  • Mahmood Yahya Zadeh Far 2
  • Marie Suleimani Ashrafi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mazandaran University
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mazandaran University
3 Graduate Student, Islamic Azad University, Babol Branch
چکیده [English]

Price Limit is a type of circuit breaker which is applied in future transaction markets and also some of stock exchanges in emerging markets. In this research we are trying to examine the relationship between the price limitation and information asymmetry before earning announcement in TSE (Tehran Stock Exchange) The time extent of this research is from 1383 until 1390. Our sample is consist of 116 companies listed on TSE. Statistical information is obtained from Tadbirpardaz and Rahavard Novin softwares. Correlation, multivariable regression and ordinary least Squares (OLS) are taken.
The results show that there is a significant relationship between the price limitation and information asymmetry. we found either the trade price has a significant effect on information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Limit
  • Information Asymmetry
  • Bid
  • Ask spread
  • Tehran Stock Exchange