حسابرسی در امپراتوری هخامنشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی تابران – مشهد

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات حسابداری بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم توجهی و یا بی توجهی شده است و حتی در عصر حاضر و به خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. حسابداری با تمدن همزاد است و در واقع یکی از الزامات شکل‌گیری تمدن، پیدایش حسابداری بوده است و هر کجا که از حسابداری بحث می شود ناگزیر سیستم نظارتی نیز برای کنترل دخل و خرج مطرح می شود.
یکی از دلایل عظمت و افتخار ما ایرانیان در دوران هخامنشیان را می‌توان نتیجه دقت کنترل نظارت و سیستم منحصر به فرد اداری و مالی آن دوره به حساب آورد . زمانی که در واقع وسعت و عظمت ایران، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است و پادشاهی همراه با رعایت انصاف بوده است و کنترل‌های زیادی روی منابع و مخارج کشور داشته‌اند. حکومت‌های مرکزی با تمرکز بر ساختارهای نظامی و اجتماعی و اقتصادی سیستم‌های پیچیده‌ی دولتی را به وجود می‌آوردند که ده‌ها نفر کارمند و کارگر و سرباز در آن مشغول به فعالیت بوده‌اند. در این حالت استفاده از روش‌های نظارتی دقیق در نوع خود برای اداره امور مالی کشور و دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروری بوده است. در این حالت، کلیه‌ی فعالیت‌ها ثبت، کنترل و به فراخور نیاز گزارش‌هایی ارائه می‌شده که در این مقاله سعی بر بررسی موارد نظارتی و سیستم‌های کنترل داخلی موجود برای اجرای هر چه بهتر این امر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditing In Achaemenid Empire

نویسندگان [English]

  • Shokroallah Khajavi 1
  • Hamid Reza Rezaei 2
  • Ahmad Eshaghi 3
1 Associate Professor of Accounting and Faculty Member of Shiraz University
2 Faculty member of Tabaran Institute of Higher Education - Mashhad
3 Master of Accounting
چکیده [English]

Accounting of such matters is limited and its role in the accounting literature or neglect is significantly less and less attention has been neglected or even in the present day, especially in recent decades, tremendous progress in all aspects of accounting occurred also clearly visible. Twin accounting civilization is actually one of the requirements for the formation of civilizations, the developments of accounting and where the discussion of the accounting firms is and the monitoring system is proposed to control income and expenditure.
One of the reasons for the glory and honor of Iranians in Achaemenid period can result accurately monitor and control the administration the unique system of considered. The extent and magnitude of the time, especially in times of Cyrus and Darius, has always been the pride and honor of Iranians and with the kingdom of justice and control over resources and spending a lot of country said. Central government with a focus on economic, social and military structures and systems - government complex, there were dozens ‌ employees and workers and soldiers were working on it. In this case, methods of monitoring the financial affairs of its kind in the country and get control of taxation and spending is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Achaemenid Empire
  • Monitoring System
  • Internal control