دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، خرداد 1393 (پیاپی 12) 
مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری

صفحه 48-62

10.22051/ijar.2014.486

جمال اکبرنژاد؛ جواد عظیمی؛ حیدر محمدزاده؛ علیرضا روشن ضمیر


حسابرسی در امپراتوری هخامنشی

صفحه 159-173

10.22051/ijar.2014.485

شکرا... خواجوی؛ حمیدرضا رضایی؛ احمد اسحاقی