دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، مهر 1393 (پیاپی 14)