رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی-مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

نظارت بهتر توسط مکانیزم های نظام راهبری شرکتی، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورت های مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورت های مالی و اطمینان از عدم اقدامات یک جانبه مدیریت به نفع خویش می گردد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری است. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری شرطی از معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی (مدل بال و شیواکومار) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. که با روش حذفی، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند، دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1390است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل بهره گیری شده است. نتایج آزمون نشان می دهد درصد مالکیت دولتی بر سطح محافظه کاری شرطی حسابداری تاثیر دارد و از بین متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، ( اندازه شرکت و اهرم مالی) اندازه شرکت رابطه ی مثبت با محافظه کاری شرطی داشته و اهرم مالی رابطه منفی با محافظه کاری شرطی حسابداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Governmental Ownership and Conditional Accounting Conservatism for the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mina Rashidian 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • Jafar Beikzad 2
1 Master of Public Administration, Finance, Islamic Azad University, Bonab Branch
2 Assistant Professor of Accounting at Bonab Islamic Azad University
چکیده [English]

The best control by companies running systems mechanisms to be sure the correctness of inserted information in financial lists and lack of management unilateral steps resulted to more conservatism in their own interest. The goal of this paper is the investigation of the relationship between governmental ownership and accounting conditional conservatism . in this paper, it had been used of conservatism on the base of pledges items (Ball and Shivakumar) for the measurement of conditional conservatism. The statistical populations of this study are companies listed in Tehran Stock Exchange. That 83 companies sampled for this study by using omitting method. Time period of this study is 1385-1390. Hypothesis obtained from linear multiple regression and test of comparing are rages of two independent population are utilized for testing in this study. The findings show that governmental ownership affects conditional accounting conservatism and controlled variables emerged in model (company size and financial lever companies size has positive relation with conditional conservatism and financial lever has negative relation with conditional accounting conservatism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental ownership
  • Conditional accounting conservatism
  • Pledges items