تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی صبح صادق

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیر محافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. برای انجام این پژوهش از اطلاعات 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره شش ساله از سال 1385 تا 1390 استفاده شد. برای سنجش محافظه کاری از معیار عدم تقارن زمانی شناسایی سود و برای سنجش مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام از معیار قیمت سهام استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جداسازی تفکیک پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار تفاوت معناداری در ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری ایجاد نمی کند. اما در شرکت های غیر محافظه کار این رابطه معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Separation Sustainable and Unsustainable Components of Earning in Conservative & UnConservative Companies on Value Relevance of Accounting Information

نویسندگان [English]

  • Nasser Izadi Nia 1
  • Mehran Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, School of Administrative Sciences and Management, Isfahan University
2 Graduate Student of Accounting, Higher Education Institute of Sobh Sadegh
چکیده [English]

The aim of study is to study the effect of separating stable and unstable components of Earnings in conservative and unconservative companies on value relevance of accounting information. To perform this research, information of 130 companies listed in the Tehran Stock Exchange in a six-year period from 2007-2012 was used. To measure conservatism ,the time asymmetry criterion in identifying profit and loss and to measure relevance of accounting information to share value, the share price criterion was used. Results of research indicate that separating stable and unstable components of profit in conservative companies o not provide significant difference in value relevance of accounting information but this relationship is significant in non-conservative companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conservatism
  • Earnings sustainability
  • Value relevance of accounting information