بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا (س) و مربی دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر یزد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

در صورت تسلط تفکر اقتصادی صرف، در مفهوم‌سازی توسعه به عنوان یکی از مهمترین اهداف جوامع امروز، تاکید بر ابعاد کمی توسعه مانند افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت تکنولوژی و نوآوری به عنوان شروط لازم برای توسعه قرار می گیرد. اما توسعه دارای ابعاد کیفی نیز می باشد به طوری که مفهومی تحت عنوان سرمایه اجتماعی، که به دنبال غنی‌سازی کنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به مشارکت و اعتماد اجتماعی است در این زاویه مطرح است. سرمایه اجتماعی، از طریق طراحی، تقویت و روزآمد کردن نهادها و ساختارهای اجتماعی منجر به تسهیل کنش‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های معاملاتی می شود. در این معنا ارتباطات انسانی می تواند به یکی از ابزارهای مهم در بدست آوردن سهم بیشتری در دنیای رقابت، تبدیل شود. اعتماد یکی از مهمترین عوامل موثر در ارتباط به شمار می آید. بر اساس این فرض که مؤلفه اعتماد در داد و ستد های برون سازمانی موجب افزایش سودآوری و کاهش بخشی از هزینه ها (هزینه معاملاتی) می شود، این مقاله به بررسی تأثیر اعتماد بر سودآوری متقابل بین مشتریان و تأمین کنندگان پرداخته است. در این مقاله با استفاده از رویکرد تئوری بازیها, به بررسی عوامل مؤثر بر ارتباطات مشتری و تأمین کننده(اعتماد) پرداخته شده و نشان داده می شود که اعتماد را می توان به صورت یک داده قابل اندازه گیری مالی بیان نمود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت باید توجه بیش تری به نقش اعتماد در ارتباطات خارج سازمانی در فرآیند انتخاب شریک و خرید داشته باشد زیرا موجب افزایش سود متقابل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Trust on the Costs and Profits of Supplier and Customer Relations:

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • Zohreh Arefmanesh 2
  • Elham Rezaee Nejad 3
  • Shima Timuride 4
1 Associate Professor of Economics, Yazd University
2 Ph.D. student of Alzahra University and coach of Yazd University
3 Graduate student of Yazd University of Science and Arts
4 Graduate student of Yazd University of Jihad
چکیده [English]

The concept of development As one of the most important goals of today's societies, If dominant the economic thinking simply, Guidelines such as increasing investment, Productivity of factors of production, technology and innovation, is proposed As necessary conditions for the development. But focus to the spiritual aspect of the development, has raised the concept of social capital Seeks to enrich the social interaction of trend increase to participation and social trust. Social capital, through design, strengthening and updating the institutions and social structures Leads to facilitate of economic activity and reducing transaction costs. In this sense, Human communication Can be converted an important tool in gaining a greater share in the world. Trust is considered one of the most important factors in relationship. Based on the assumption that, Trust component Increases profitability and reduces the transactions costs (transaction costs) in external trade, This paper examines the impact of trust on the profitability of mutual between customers and suppliers. In this paper using game theory approach, we examine factors affecting customer and supplier relationships (Trust) and show trust can be expressed by financial measure. The results show, Management should be more attention to the role of Trust in relationships outside the organization in The partner selection and buying process. This increases the mutual benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Supplier
  • Game theory