تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه زنجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

برای اتخاذ هر تصمیم سرمایه‌گذاری بالقوه، سرمایه‌گذار بایستی بر یک مبنای منظم، قضاوت‌هایی را انجام دهد، شواهد نشان می دهد که سرمایه‌گذاران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد نگهداری پرتفوی با تورش‌های سرمایه گذاری مشخصی روبرو هستند. در این پ‍‍‍ژوهش تورش‌های سرمایه گذاری شامل حسابداری ذهنی، زیان گریزی، و تورش نمایندگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و چگونگی تاثیر هرکدام از این تورش‌ها بر فرایند تصمیم‌گیری افراد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. یک فرد به عنوان یک سرمایه‌گذار بایستی این حقیقت را در نظر داشته باشد که هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری هیجانات ممکن است نقش بسیار مهمی را در فرایند سرمایه‌گذاری ایفا کند. بنابراین در این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی کلی و اجزای هوش هیجانی، و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری افراد و همبستگی‌های موجود بین آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. 270 نفر از سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. که هوش هیجانی و تورش‌های حسابداری ذهنی، زیان گریزی و نمایندگی این افراد با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تایید یا رد فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای اصلی تحقیق (هوش هیجانی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران) رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relationship Between

نویسندگان [English]

  • Saber Jalili 1
  • Reza Perayesh 2
  • Lily Ghasemzadeh 3
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Central Office
2 Assistant Professor, Department of Management, Zanjan University
3 Graduate Student of Accounting, Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

For each potential investment, a number of judgments must be made, sometimes on a regular basis. Evidence indicates that investors may grapple with certain behavioral biases as they make their investment decisions. This study considered the heuristic bias of representativeness, as well as the framing issues of mental accounting and aversion to loss relative to how each affects investor decision making. When making the numerous decisions one must address as an investor, it is important to consider the fact that emotions will play a role in the process. Therefore, the intent of this study was to determine whether a correlation exists between the outcomes of the decisions an individual makes, relative to investing, and their level of emotional intelligence conducting this study, a survey was utilized to gather information regarding individuals' decision-making tendencies, related to the three investment biases, as well as to measure each participants' emotional intelligence and the components related thereto. One hundred forty eight undergraduate students and faculty members from two private universities in the central United States participated in the study. Parametric and nonparametric correlation analyses were conducted in an attempt to identify the correlation that exists between the various investment biases and the different components of emotional intelligence. While the biases of representativeness, mental accounting and aversion to loss overall did not reveal a significant correlation with emotional intelligence or its components, support was found for the representativeness and mental accounting biases on the item level. Results also determined that females struggled with the representativeness bias overall and on the item level to a greater extent than did the male subjects. Furthermore, the findings revealed that the youngest participants scored significantly lower than their more mature counterparts in the areas of total emotional intelligence and the emotional intelligence components of intrapersonal and adaptability. The results related to age and emotional intelligence are consistent with findings from previous research. Suggestions for future research were provided, as further exploration is needed in considering the influences emotional intelligence may have on investors and the biases with which they struggle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligenc
  • Mental accounting
  • Aversion toloss
  • Representativenes