میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان

چکیده

از آنجایی که آموزش، بیش از هر موضوعی متاثر از تحولات فناوری است، بعنوان نهاد اصلی و رسمی جامعه، نیاز دارد خود را به فناوریهای جدید مجهز کند. در این مقاله دلایل اختلاف در انتخاب فناوری در زمینه آموزش حسابداری دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار میگیرد.
این یک تحقیق پیمایشی کاربردی بوده و از طریق انتخاب یازده فناوری مختلف و ارسال پرسش‌نامه به دوگروه از اساتید دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای مختلف وتجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده از این اطلاعات انجام شده است.
ابزار اندازه‌گیری این تحقیق پرسش‌نامه بوده و روش آماری آن آزمون t می باشد.
نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنادار بین استفاده از موارد یاد شده در بین دو گروه از اساتید حسابداری دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها می باشد.
راه حل عملی برای پوشش این فاصله، استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در آموزش حسابداری جهت افزایش کیفیت آموزش توسط اساتید و از طرفی تلاش دانشجویان جهت یادگیری فناوریهای نوین و استفاده عملی از آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level at Which Accounting Professors Use Information Technology at Universities

نویسنده [English]

  • Moslem Abbas zadeh
Graduate Student, Hormozgan University of Science and Research
چکیده [English]

Since education is the most affected by the changes in technology as major institutions and formal community needs to equip itself with new technologies. In this paper, the difference in the choice of technology in teaching both undergraduate and graduate accounting will be examined.
This is a practical survey of eleven different technologies are selected and sent a questionnaire to a group of graduate teachers and Ph.D in various universities of the results of the data analysis is done.
The research instrument was a questionnaire and t-test is a statistical method.
The results show that there is a significant difference between the above two groups of undergraduate and graduate accounting faculty of the university. Practical solutions to cover the gap, the greater use of information technology in accounting education in order to improve the quality of education by teachers and the other students trying to learn new technologies and the use of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Academic
  • communication
  • Accounting
  • Technology