دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، تیر 1393 (پیاپی 13) 
مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

صفحه 21-35

10.22051/ijar.2015.502

مریم عباس زاده؛ آزاده روشن روان؛ صدیقه عطرکار روشن


نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات

صفحه 79-96

10.22051/ijar.2013.500

محمد علی آقایی؛ رضا حصار زاده؛ آمنه بذرافشان