به سوی شهروند شرکتی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س

چکیده

در امتداد نقش اجتماعی شرکت‌ها، شهروند شرکتی به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات مدیریتی پدید آمد. این مقاله به بررسی مفاهیم موجود از شهروند شرکتی و تجمیع آن‌ها در قالب یک مدل مفهومی جامع می‌پردازد. دو دیدگاه متداول از شهروند شرکتی وجود دارد که عبارتند از دیدگاه محدود و دیدگاه تلفیقی. در دیدگاه محدود، شهروند شرکتی یعنی استراتژی‌های بشردوستانه و در دیدگاه تلفیقی شهروند شرکتی یعنی تلفیقی از جنبه‌های گوناگون مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی. محدودیت‌ها و مشکلات موجود در این دیدگاه‌ها نیاز به بسط مفهوم شهروند شرکتی را به وجود آورد. هدف این مقاله تبیین یک تعریف علمی گسترده از شهروند شرکتی است که از نظر توصیفی کامل‌تر و از نظر مفهومی برتر از مفاهیم موجود در ادبیات موضوع باشد. نگاه گسترده به شهروند شرکتی یعنی در نظر گرفتن شرکت به عنوان یک شهروند با تمام حقوق و وظایف آن. هر شهروند حقیقی دارای سه نوع حق شهروندی است: حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی که معمولا توسط دولت‌‌ها تامین می‌شوند. در نهایت مفهوم شهروند شرکتی، استفاده از قدرت و منابع شرکت در جهت منافع اجتماعی، اقتصادی و محیطی جامعه تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards a Conceptual Framework of Corporate Citizenship

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Mina Abouhamzeh 2
1 Professor of Accounting, Al-Zahra University
2 Ph.D. Student of Accounting at Alzahra University
چکیده [English]

Corporate citizenship (CC) has emerged as a prominent term in the management literature dealing with the social role of corporations. This paper examines the concepts of corporate citizenship and integrates them into a comprehensive conceptual model deals. Two conventional views of corporate citizenship, are catalogued, a limited view and Consolidated view. In limited view, corporate citizenship means humanitarian strategy and in consolidated view, corporate citizenship means a compilation of the various aspects of the concept of corporate social responsibility. This article aims to define corporate citizenship in the best way that is more complete than existing concepts in the literature. Extensive look at corporate citizenship means taking the corporation as a citizen, with all its rights and obligations. Each individual citizen has three types of citizenship rights: civil, political and social rights, which are usually supplied by the government. Finally Corporate citizenship is the use of corporate power and resources in ways that benefit the city/region’s social, economic and environmental conditions’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Conceptual models of corporate social responsibility
  • Principles of corporate social responsibility
  • Corporate Citizenship
  • Principles of corporate citizenship
  • Reasons for accepting corporate citizenship and its benefits