متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

صدها متدولوژی ایجاد سیستم اطلاعاتی حسابداری وجود دارد که تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت هستند. با این وجود، تعداد متدولوژی‌هایی که سازمانها در عمل از آنها استفاده می‌کنند، چندان زیاد نیست. به منظور انتخاب آگاهانه از بین متدولوژی‌های مختلف، باید آنها را طبقه‌بندی نمود به گونه‌ای ویژگی‌های اصلی و بنیادی آنها از ویژگی‌های غیراصلی مجزا شود.
هدف این مقاله، ارائه یک طبقه‌بندی است تا به افراد دانشگاهی و حرفه‌ای در انتخاب یک متدولوژی از بین متدولوژی‌های متعدد کمک کند. مطابق این ساختار، متدولوژی ایجاد سیستم اطلاعاتی حسابداری، برگرفته از یک یا چند رویکرد ایجاد سیستم اطلاعاتی است. رویکردهای ایجاد سیستم اطلاعاتی از برخی ویژگی‌های ذاتی تشکیل شده‌اند که آن ویژگی‌ها در متدولوژی‌های ایجاد سیستم اطلاعاتی مشترک است. ارائه فشرده رویکردهای ایجاد سیستم اطلاعاتی، فراهم کننده مجموعه‌ای از متدولوژی‌ها برای ایجاد کنندگان سیستم محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Information Systems Development Methodologies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Safarzadeh 1
  • Mohammad Arabmazar 2
1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Associate Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

There are hundreds of accounting information systems development methodologies (AISDMs) which differ significantly from each other. Yet, the number of AISDMs that an organization can consider for adoption or adaptation must be quite small for practical reasons. In order to make an informed choice for the selection of preferred ISDMs a hierarchical classification is needed that separates fundamental or "essential" features from "accidental" details.
The principal purpose of this paper is to propose such a classification that would allow academics and practitioners alike keeping up with continuing growth of the "methodology jungle". According to this structure, an ISDM is merely an instantiation of one or more information systems development approach (ISDA). ISDAs comprise the essential features, which are then inherited by the ISDMs belonging to that class. The condensed presentations of ISDAs make it possible to broaden the methodological repertoire of systems developers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Information System Development
  • Approach