رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار مالی و گزارشگری مالی متقلبانه ،رابطه بین معیار غیر مالی و گزارشگری مالی متقلبانه و تأثیر آن‌ها بر کشف تقلب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌پردازد.در راستای دست‌یابی به این هدف ، تأثیر معیار رشد درآمد و رشد تعداد کارکنان به عنوان متغیرهای مستقل ، بر گزارشگری مالی متقلبانه به عنوان متغیر وابسته ، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی ، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری انتخابی متشکل از 80 شرکت ( 40 شرکت متقلب و 40 شرکت غیر متقلب ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1384-1390 است. شرکت‌های متقلب بر مبنای شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با 1) تحریف داده‌های مالی و 2) انجام معاملات نهانی در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شده‌اند.نتایج تحقیق وجود یک رابطه منفی و معنادار میان رشد درآمد ، رشد کارکنان و اختلاف این دو متغیر با گزارشگری مالی متقلبانه را تایید کرد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق به بیان این موضوع می پردازد که برای کشف تقلب در شرکت‌ها می‌توان در کنار معیارهای مالی از معیارهای غیر مالی نیز بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation Between Difference of Financial Measure (Revenue Growth) and Nonfinancial Measure ( Employee Growth) with Fraudulent Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Azita Jahanshad 1
  • Speda Sardari Zadeh 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Master of Accounting in Islamic Azad University, Central Tehran Branch,
چکیده [English]

In this research the relation of discovering fraud between the financial measure(revenue growth) and non-financial measure(employee growth) are examined. Statistical samples of this study comprises of 80 companies, (40 fraudulent companies and 40 non-fraudulent companies) that have been listed in the Tehran Stock market for the period between 2005-2011. The fraudulent companies on the basis of listing on the shares and Stock market related by- 1) deflected financial reports and 2) hidden deals.
Research show the negative and meaningful relation between increase in revenue and the increase in number of employee and the differences between these two, and together their differences with the fraudulent financial reporting thereof. In a nutshell, the result of this research is expressed as that of discovering the fraud practiced in companies not only by way of financial measures but also through nonfinancial measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue growth
  • Employee growth
  • Fraudulent financial reporting