کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

چکیده

مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد را در مباحث سرمایه گذاری و پولی اثبات کرده است. بیشتر نظریه های اقتصادی بر این اساس بنا شده اند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند و کلیه اطلاعات موجود را در فرایند سرمایه گذاری در نظر می گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است. اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سوال برده اند و مدارکی را کشف کرده اند که عدم رفتار منطقی در مبحث سرمایه گذاری را بازتاب می دهد. به نظر می رسد نظریه انتخاب، همراه با حسابداری ذهنی بتواند اثر این تغییر وضعیت را تشریح کنند. در این مطالعه بعد از ارائه چارچوبی از تئوری حسابداری ذهنی، کاربردهای عینی از حسابداری ذهنی در حیطه گزارشگری مالی، مورد موشکافی قرار می گیرد، به گونه ای که کاربردهای عینی آن توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و تهیه کنندگان صورتها و گزارش های مالی مورد برسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Mental Accounting (from Theory to Action)

نویسندگان [English]

  • Rahim Bonabi Ghadim 1
  • Hossein Karbasi Yazdi 2
1 Ph.D Student of Accounting at Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Center
چکیده [English]

Abstract

Many studies have proven the irrational performance of people in the investment and financial issues.Most economic theories are built on the basis that people act reasonably in the face of economic events and all information contained in the investment process are considered.This assumption is the basis of the efficient market hypothesis.But researchers are questioning the fundamental premises,and seized documents that reflects the lack of rational behavior in investments.Seems that choice theory with mental accounting can explain this change of status. In this study,after presents the framework of mental accounting theory,objective applications of mental accounting in the field of financial reporting are placed under scrutiny.So that its objective applications by users of financial information,accounting standards drafters and preparers of financial statements and financial reports are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mental accounting
  • Perspective theory
  • Users
  • Preparers of financial reports