مطالعه مقایسه ای توان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده در ارتباط با جریان های نقدی آتی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر به مقایسه‌ی توان اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که صورت‌های مالی آن‌ها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده‌های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیق‌های توصیفی- همبستگی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی چند متغیره و برای مقایسه مدل‌های تحقیق از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که همچنین اقلام تعهدی اصلی و اقلام تعهدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به جریان‌های نقدی اصلی و جریان‌های نقدی تجدید ارایه شده دارای توانایی بیشتری برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی می‌باشند.نتایج دیگر تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین توان اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی تجدید ارایه شده و اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی اصلی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Accruals Predicting Ability & Original and Revised Cash Flows in Association with Future Cash Flows

نویسنده [English]

  • Ehsan Zahmatkesh
چکیده [English]

The present researh is dealing with a comparison between the ability of accruals, the main cash flow, and the restated in order to predict the futuer cash flow. The statistical society of the research comprises those firms listed in The Tehran Stock Exchange and whose financial lists have been restated. To fulfil the research, data from 162 year-firm from the year 1386 to the year 1390 have been collected, The present research in terms of purpose is practical and is a descriptive-correlation research. The data are analyzed using the Eviews software. The method used in the resarch is the multi-variable linear regression, and the Vuong test is used to compare the research models. The research results display that the restated accruals, respectively, compared to the main cash and the restated cash more ability of predicting the future cash flows. Other results shown the accruals and the restated cash flows have got the same ability in predicting the future cash flows, compared to the accruals and the main cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Main accruals
  • Restated accruals
  • Main cash flows
  • Restated cash flows
  • Future Cash Flows