حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده

در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه‌های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می‌نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می‌کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره‌کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می‌تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.دانش و معرفت‌شناسی سنتی، حسابرسی مشترک را عامل بهبود کیفیت حسابرسی از طریق بالا یردن سطح دقت در کسب شواهد حسابرسی و حفظ استقلال مطلوب حسابرسان بنا به عدم هماهنگی و تبانی همزمان دو حسابرس و صاحبکار، می‌داند. که پشتوانه این استدلال در این جمله نهفته است که دو فکر بهتر از یکی می‌باشد.
هدف اصلی این مقاله ضمن توصیف مزایای و معایب همکاری بین موسسات حسابرسی، به بیان دو مقوله تخریب کننده کیفیت حسابرسی یعنی سوارکاری مجانی و همچنین کسب فرصت برای مراوده نمودن اظهارنظر و مصالحه نمودن استقلال حسابرس، که در تضاد با دانش مرسوم این نوع حسابرسی هستند، خواهد پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint Audit: Improve or Impair of the Auditing Quality

نویسنده [English]

  • Taha Ahmadzadeh
چکیده [English]

In most countries, various audit firms, supervise or auditing the government operates and expenditures. These parallel activities create problems for these institutes. On the one hand, it may create repetition and overlapping, even contradiction, between the country's high auditing institute and other auditing firms. On the other hand, it may help to create opportunities for instructional cooperation, information share and auditing methodology and it may decrease the pressure on state-run audit institutes. The traditional knowledge and epistemology considers joint audit as the factor of improving audit quality through enhancing precision level in securing audit witnesses and preserving the auditors' desired independence which is resulted from the lack of cooperation resulted from stimulus two auditors. The theoretical base of this argument lies in this statement that "Two minds are better than one." The main objective of this article is to express two destructive categories of auditing quality i.e. "free ride" and securing opportunities for exchanging ideas and compromising over auditor's independence, meanwhile it will deal with the benefits and deficits of cooperation among audit institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint audit
  • Auditing quality
  • Free ride
  • Auditor's independence