بررسی رابطه متقابل بین افشای همزمان گزارش تفسیری و پیش بینی سود مدیریت با تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری با تعدیل گری عدم اطمینان محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

چکیده

امروزه بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها، از طریق افشاگری اطلاعات مربوط و با کیفیت می تواند با کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، موجبات افزایش تقارن اطلاعاتی و بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران را فراهم سازد. نتیجه انتقال اطلاعات در بازار، می تواند برای سرمایه گذاران ارزشمند باشد. گزارش تفسیری مدیریت، راهکار مناسبی برای افزایش افشای اطلاعات مربوط، در بازار است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه افشای همزمان گزارش تفسیری و پیش بینی سود مدیریت بر تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری با نقش تعدیل کنندگی عدم اطمینان محیطی در 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با روش غربالگری در بازه زمانی 1396 تا 1398 انتخاب شده اند، پرداخته است. از آزمون علیت گرنجری، سیستم معادلات همزمان (به دلیل کسب نتایجی با قابلیت اتکا و اطمینان بیشتر نسبت به روش تک معادلات) و روش تحلیل ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که؛ رابطه ای دو طرفه و مثبت بین کیفیت افشای همزمان گزارش تفسیری وپیش بینی سود مدیریت با تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری به صورت جداگانه وجود دارد. همچنین، در یک محیط با عدم اطمینان بالا، شدت ارتباط بین کیفیت افشا و تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری کاهش می یابد. به بیان دیگر، با افزایش عدم اطمینان محیطی، مدیریت می تواند با بهبود کیفیت افشای اطلاعات، تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه گذاری را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

review the Interrelationship between Simultaneous Disclosure of Interpretive Report and Management Profit Prediction with Information Symmetry and Investment Quality with Environmental Uncertainty Adjustment

نویسندگان [English]

  • masoud taherinia 1
  • Saeed Darbandi Farahani 2
1 accounting department, management and economic facualty, lorestan university, khoramabad, iran
2 PhD Student in Accounting, Islamic Azad University, Khomein Branch, , Khomein, Iran
چکیده [English]

Today, improving the information environment of companies, through the disclosure of relevant and quality information can control the opportunistic behaviors of management, increase information symmetry and improve investor decision-making. The result of information transfer in the market can be valuable for investors. Management interpretive reporting is a good option to increase the disclosure of relevant information in the market. The present study examines the relationship between simultaneous disclosure of interpretive reporting and management profit forecasting on information symmetry and investment quality with the moderating role of environmental uncertainty in 76 companies listed on the Tehran Stock Exchange by screening method in the period 2017 to 2019 have been selected, pays. Granger causality test, simultaneous equation system and regression coefficient analysis method were used to test the research hypotheses. The research findings indicate that; There is a positive two-way relationship between the quality of simultaneous disclosure of interpretive reporting and management profit forecasting with information symmetry and investment quality separately. Also, in an environment of high uncertainty, the intensity of the relationship between disclosure quality and information symmetry and investment quality decreases. In other words, by increasing environmental uncertainty, management can increase information asymmetry and investment quality by improving the quality of information disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Interpretive Report
  • Management Profit Forecast
  • Information Symmetry
  • Investment Quality
  • Environmental Uncertainty
باباجانی، جعفر؛ تحریری، آرش؛ ثقفی، علی و بدری، احمد (1393). رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. پیشرفت‌های حسابداری، (2)6: 26-1.
تفتیان، اکرم؛ فلاح زاده ابرقویی،  احمد و حیرانی، فروغ (1396).  بررسی رابطه متقابل بین افشای اختیاری اطلاعات با همزمانی و ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه حسابداری مالی، (36)9: 75-53.
حیدرپور، فرزانه و خواجه محمود، زیبا (1393). رابطه بین ویژگی های پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده نگری در تصمیم گیری.  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. شماره 2(پیاپی 22): 46-25.
حیدری، مهدی؛ دیدار، حمزه و بیدقی، علی (1397). بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم­تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت­اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل­گر. حسابداری و منافع اجتماعی، (3)8: 69-49.
خدامی پور، احمد و قدیری، محمد (1389). بررسی رابطه‌ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، (2)2: 29-1.
دستگیر، محسن و کیانی، فرزانه (1393).تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک غیر سیستماتیک و ارزش شرکت­های پذیرفته­شده در بورس­اوراق­بهادار­ تهران.کنفرانس بین­المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی.
رحمانی، علی؛ بشیری منش، نازنین و شاهرخی، سیده سمانه (1391). بررسی اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واکنش سود آینده. مجله دانش حسابداری، (10)3: 50-29. 
زلقی، حسن؛ مرتضی بیات، و تهمینه دانش­عسگری. (1393). بررسی تأثیر پیش­بینی سود از جانب مدیریت بر ریسک غیرسیستماتیک، راهبرد مدیریت مالی 2(2): 136-121.
سازمار بورس و اوراق بهادار (1386). کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب، سایت بورس اوراق بهادار تهران.
ستایش، محمد حسین و کاظم نژاد، مصطفی (1391). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، (1)4: 79-49.
سیدجمالی، ذکیه سادات و دعایی، میثم (1397). رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری با توجه به اثر تعدیلگری عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.  فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (6)2: 126-110.
کردستانی، غلامرضا و رحیم خانی، محمد باقر (1394). بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. مجله دانش حسابداری، (23)6: 53-33.
کردستانی، غلامرضا و تاتلی، رشید (1393). بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته. حسابداری و منافع اجتماعی، (1)4: 104-79.
کردستانی، غلامرضا؛ بهرامفر، نقی و امیری، علی (1398). تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، (42)11: 178-159.
گرامی اصل، امیر؛ سربازی آزاد، صادق؛ ابراهیمی، سیدکاظم و بهرامی نسب، علی (1394). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، (10)6: 36-27.
متین مطلق، مریم و رویا دارابی  (1395). بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاران نهادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392-1388، . چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، برلین- آلمان.
محمدی، محمد (1399). کیفیت گزارش مالی، مالکیت خانوادگی و کارایی سرمایه‏گذاری در شرکت‌های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادر تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، (3)10: 184-157.
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (2)1: 116-85.
مهدوی، غلامحسین؛ بهپور، سجاد وکاظم نژاد، فاطمه (1393). بررسی رابطۀ متقابل کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، (3)21: 386-371.
ناظمی، امین؛ ممتازیان، علیرضا و بهپور، سجاد (1394). بررسی رابطه متقابل بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان. پیشرفت‌های حسابداری، (2)7: 244-219.
نیکبخت، محمدرضا؛ قاسمی، علی و ایمانی برندق، محمد. (1399). تاثیر خطای پیش‌بینی سود مدیریت بر پایداری اجزای نقدی و تعهدی سود و ارزشیابی بیش از حد سهام. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، (46)12: 26-1.
یگانه، یحیی حساس؛ مرفوع، محمد و نقدی, معصومه (1396). رابطه دقت پیش­بینی سود با کارایی سرمایه گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی . (54)14: 72-51.
Alsaeed, K. (2005). The Association between Firm Characteristics & Disclosure. Journal of American Academy of Business, 7 (1): 321-310.
Babajani, J., Tahriri, A., Saqafi, A., Badri, A. (2015). Information Asymmetry and Earnings Management: Evidence from Companies Listed on Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Advances, 6(2), 1-26. (In Persian).
Ball, R., Jayaraman, S., & Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the confirmation hypothesis. Journal of accounting and economics, 53(1-2), 136-166.
Brown, S., & Hillegeist, S. A. (2007). How disclosure quality affects the level of information asymmetry. Review of accounting studies, 12(2), 443-477.
Chan, K. C., Fung, H., & Thapa, S.  (2006). China financial research: A review and synthesis.International Review of Economics and Finance, 16, 416–428.
Chen, S., Chen, X. I. A., & Cheng, Q. (2008). Do family firms provide more or less voluntary disclosure? Journal of accounting research, 46(3), 499-536.
Chow, C. K., Song, F. M., & Wong, K. P. (2010). Investment and the soft budget constraint in China. International Review of Economics & Finance, 19(2), 219-227.
Cormier, D., Houle, S., & Ledoux, M. J. (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an uncertain environment: Some Canadian evidence
Dastgir, Mohsen, & F., Kiani.  (2014). the Effect of Management Profit Forecast on Unsystematic Risk and Value of Companies Listed on Tehran Stock Exchange. International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, (1393): 1-17.  (In Persian).
Diamond, D. W., & Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. The journal of Finance, 46(4), 1325-1359.
Foerster, S. R., Sapp, S. G., & Shi, Y. (2010, August). The impact of management earnings forecasts on firm risk and firm value. AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section Paper.
Geramiasl, A., Sarbazi azad, S., Ebrahimi, S., Bahraminasab, A. (2015). The Effect of Information Asymmetry on Investment Risk in Tehran Stock Exchange Companies. , 6(10), 27-36. (In Persian).
Gutiérrez, M., Papiashvili, N., Tribó, J. A., & Vazquez, A. B. (2020). Managerial incentives for attracting attention. European Financial Management, 26(4), 896-937.
Haidarpour, F., & Z. , Khwaja Mahmoud.  (2014). Relationship between the characteristics of earnings per share forecast by management on risk and value of the company with the aim of foresight in decision making. Financial Knowledge of Securities Analysis (Financial Studies), 7 (2): 25-46.  (In Persian).
Heidari, M., didar, H., beidaghi, A. (2018). Ownership Type (Institutional and Single) with Information Asymmetry: Emphasizing on Financial Information Reliability as Moderator Variable. Journal of Accounting and Social Interests, 8(3), 49-69. (In Persian).
Hendriksen, E. S. & Van Breda, M. F.  (1992). Accouuting Theory, 5th edition. Homewood, IL: Irwin Inc.
Hirst, D. E., Koonce, L., & Venkataraman, S. (2008). Management earnings forecasts: A review and framework. Accounting horizons, 22(3), 315-338.
Imhof, M. J., & Seavey, S. E. (2014). Corporate risk-taking, firm value and high levels of managerial earnings forecasts. Advances in accounting, 30(2), 328-337.
Johnstone, D. (2016). The effect of information on uncertainty and the cost of capital. Contemporary Accounting Research, 33(2), 752-774.
Kamyabi, Yahya. , & M., Noor Ali.  (2016). Investigating the mediating effect of accounting conservatism on the relationship between information asymmetry and earnings management in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Quarterly, 8 (29): 1-26.  (In Persian)
Karamanou, I., & Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. Journal of accounting research, 43(3), 453-486.
Khodamipour, A., Qadiri, M. (2011). An Investigation of the Relationship between Accruals and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Advances, 2(2), 1-29.(In Persian).
Koch, A.  (2001). Financial Distress and the Credibility of Mangement Earnings Forecasts, orking Paper, Carnegie Mallon University, Pittsburgh, PA.
Koch, A. S. (1999). Financial distress and the credibility of management earnings forecasts. The University of Texas at Austin.
Kordestani, G., & Bahramfar, N., & AMIRI, A. (2019). The Effect of Disclosure Quality on Information Asymmetry. Financial Accounting and Auditing Research, 11(42), 159-178. (In Persian).
Kordestani, G., Rhimkhani, M. (2016). Investigating Effects of Monitoring Intensity on Relationship between Information asymmetry and Earnings Management. Journal of Accounting Knowledge, 6(23), 33-53. (In Persian).
Kordestani, G., Tatli, R. (2014). Earnings Attributes and Type of Earnings Management in the Distressed and Bankrupt Firms. Journal of Accounting and Social Interests, 4(1), 79-104. (In Persian).
Kurniawan, A. (2013). The effect of earnings management and disclosure on information asymmetry. International Journal of Scientific & Technology Research, 2(8). 98-107.
Mahdavi, G., Behpour, S., Kazemnezhad, F. (2014). Exploring the Relationship between Disclosure Quality and the Performance of Tehran Stock Exchange Companies Using a Simultaneous Equations System. Accounting and Auditing Review, 21(3), 371-386. . (In Persian).
Matin Motlagh, M., & R., Darabi.  (2016). Investigating the effect of stock liquidity on information asymmetry and institutional investors in companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2009-2010. Fourth International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting, Berlin-Germany.  (In Persian).
Modares, A., & R., Hesarzadeh.  (2008). Quality of Financial Reporting and Investment Efficiency. Quarterly Journal of the Stock Exchange.1 (2):  85-116.  (In Persian).
Mohamadi, M. (2020). Quality of Financial Reporting, Family Ownership, and Investment Performance in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 10(3), 157-184. (In Persian).
Nazemi, A., Momtazian, A., Behpur, S. (2016). Investigating the Relationship between Disclosure Quality and Stock Return of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange: Using a Simultaneous Equations System. Journal of Accounting Advances, 7(2), 219-244. (In Persian).
Nikbakht, M, R., Ghasemi, A., & M., Imani Brandagh.  (2020). the Effect of Management Profit Prediction Error on the Stability of Cash and Accrual Components of Profit and Overvaluation of Stocks. Financial Accounting and Auditing Research. 12 (46): 1-26.  (In Persian).
Rahmani, A., N, Bashiri Manesh.  (2014). A Review of Information Disclosure       Literature in Iran. Journal of Accounting and Social Interests. 4 (15): 35-68
Richardson, V. J. (2000). Information asymmetry and earnings management: Some evidence. Review of quantitative finance and accounting, 15(4), 325-347.
Robin, A., & Wu, Q. (2015). Firm growth and the pricing of discretionary accruals. Review of Quantitative Finance and Accounting, 45(3), 561-590.
Roychowdhury, S., Shroff, N., & Verdi, R. S. (2019). The effects of financial reporting and disclosure on corporate investment: A review. Journal of Accounting and Economics, 68(2-3), 101246.
Setayesh, M., Kazemnejad, M. (2012). Effective Factors on Disclosure Quality of the Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 4(1), 49-79. (In Persian).
Seyed Jamali, Z. & M., Doaei.  (2018). Relationship between financial reporting quality and investment efficiency with respect to the moderating effect of information asymmetry and ownership structure in companies listed on the Tehran Stock Exchange. New research approaches in management and accounting, 2 (6):  110-126. (In Persian).
Stock Exchange and Securities Organization (2007). Proper quality of disclosure and information. Tehran Stock Exchange site.  (In Persian).
Taftian, A., Fallahzadeh, A., Heirany, F. (2017). Investigating the Interrelationship between Optional Disclosure of Information with Simultaneity and Risk of Stock Price Fall. Financial Accounting Quarterly, 9(36): 53-75. (In Persian).
Wang, Y., Chen, Y., & Wang, J. (2015). Management earnings forecasts and analyst forecasts: Evidence from mandatory disclosure system. China Journal of Accounting Research, 8(2), 133-146.
Yeganeh, Y., Marfou, M., Naqdi, M. (2017). The Relation between Earnings Forecast Accuracy and Investment Efficiency. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(54), 51-72. doi: 10.22054/qjma.2018.8269. (In Persian).
Zalaghi, H., Bayat, M., Daneshasgari, T. (2014). The Impact of Management Earning Forecast on Non-systematic Risk. Financial Management Strategy, 2(2), 121-136. (In Persian).
Zhang, X., Zhang, Q., Chen, D., & Gu, J. (2019). Financial integration, investor protection and imbalanced optimistically biased information timeliness in emerging markets. International Review of Financial Analysis, 64, 38-56.