دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، شهریور 1401، صفحه 1-250 

مقاله ترویجی

بررسی تطبیقی حسابداری دارایی‌های میراث ملی

صفحه 31-54

10.22051/jaasci.2021.37712.1640

محمدحسین صفرزاده؛ بنیامین عزیزی؛ حمزه زاهددوست