دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 47، بهمن 1401، صفحه 1-200 
تاثیر نئولیبرالیسم بر قضاوت اخلاقی حسابرسان

صفحه 115-134

10.22051/jaasci.2022.40471.1706

رضا باقرزادگان؛ مهدی مرادزاده فرد؛ بهمن بنی مهد؛ زهرا پورزمانی