تاثیر نئولیبرالیسم بر قضاوت اخلاقی حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

3 استاد، گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: تکامل حرفه حسابرسی و توانایی آن در جلب اعتمادعمومی به رعایت اخلاق حرفه‌ای بستگی خواهد داشت. الگوی فکری نئولیبرالیسم یکی از عوامل مهم موثر بر رفتارها و سطح استدلال اخلاقی حسابرسان است و شناسایی الگوی فکری یک منبع مهم اطلاعاتی برای شناسایی قضاوت اخلاقی حسابرسان است. از این رو در این پژوهش تاثیر نِولیبرالیسم بر قضاوت اخلاقی حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: در ابن پژوهش تعداد 194 از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی در سال 1400 مشارکت داشتند. داده‌ها از طریق پرسشنامه کاغذی جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اس.پی.اس.اس مورد تحلیل قرار گرفته است
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم رابطه منفی و معناداری با قضاوت اخلاقی حسابرسان دارد و با افزایش تفکر لیبرالیسم قضاوت اخلاقی حسابرسان کاهش می یابد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، از آنجا که وظیفه اصلی حسابرسان اطمینان بخشی و اظهارنظر نسبت به صورت های مالی است و قضاوت حسابرسان می‌تواند، منافع استفاده کنندگان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد، لذا شناسایی آن دسته از عوامل اخلاقی که می‌تواند بر قضاوت حسابرس تاثیرگذار باشد، حائز اهمیت است.
دانش‌افزایی: یافته‌های این پژوهش می تواند موجب بسط و گسترس نظریه‌ها و متون حسابرسی درباره قضاوت حسابرسان گردد، هم‌چنین اطلاعات سودمندی را برای جامعه حسابداران رسمی و سایر سیاست‌گذاران حرفه حسابرسی درباره سطح تفکر نئولیبرالیسم در میان حسابرسان و اثر این تفکر بر قضاوت آن‌ها قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Neoliberalism on the Ethical Judgment of Auditors

نویسندگان [English]

  • reza bagherzadegan 1
  • mehdi moradzadehfard 2
  • bahman banimahd 2
  • zahra poorzamani 3
1 Ph.D Student, Department of Accounting, Science and Research Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran.
3 Professor, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The development of the auditing profession and its ability to gain public trust will depend on the observance of professional ethics. The neoliberal mindset is one of the most important factors influencing the behaviors and level of ethics of auditors, and identifying the mindset is an important source of information to identify the ethical judgment of auditors. Therefore, in this study, the impact of neoliberalism on the ethical judgment of independent auditors has been investigated.
Method: In this research, 194 auditors working in private sector auditing firms and auditing organizations in 2022 participated. Data were collected through a paper questionnaire and analyzed using Excel and SPSS software.
Results: The findings of this study show that neoliberalism has a negative and significant relationship with the moral judgment of auditors and with increasing liberalism thinking, the moral judgment of auditor's decreases.
Conclusion: Based on the findings of this study, since the main task of auditors is to reassure and comment on financial statements and the judgment of auditors can affect the interests of many users, so identify those ethical factors that can affect the judgment of the auditor. To be effective is important.
Contribution: The findings of this study can lead to the development of auditing theories and texts about auditors' judgment, as well as useful information for the community of certified public accountants and other policymakers of the auditing profession about the level of neoliberal thinking among auditors and the effect of this thinking on their judgment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoliberalism
  • Moral judgment
  • Social interests
  • Independence
بنایی قدیم، رحیم، و حافظی، بابک. (1400). تأثیر معنویت در محیط کار بر رفتارهای ناکارآمد حسابرس و کیفیت حسابرسی. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی. 11(2): 83-102.
بنی مهد، بهمن، و بیگی هرچگانی، ابراهیم. (1391). رابطه بین ارزش‌های فردی  و نیات اخلاقی حسابرسان. فصلنامه اخلاق در علوم وفناوری، 7(4):31-40.
بنی مهد، بهمن، مرادزاده فرد، مهدی، و زینالی، مهدی. (1392). رابطة بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهارنظر حسابرسی. دانش حسابداری، 4(14): 91-108.
شجاع، نفیسه، بنی مهد، بهمن، و وکیلی‌فرد، حمیدرضا. (1397). بررسی دیدگاه حسابرسان درباره فعالیت‌های بازاریابی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(38): 46-31.
شایسته شجاعی، پرویز، پورزمانی، زهرا، و یعقوب نژاد، احمد. (1399). تاثیر معیارهای رفتار اخلاقی (محیط اخلاقی، تعهد حرفه‌ای، ارزش‌های اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی) بر عملکرد حسابرسان. دو فصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(10):281-318.
شفعتی، مرتضی، امینیان، ابوالفضل، و پاکدامن، حسن. (1399). بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر دوره تصدی حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 10(2): 63-89.
مشهدی قره قیه، هادی، بنی مهد، بهمن، فرقاندوست حقیقی،کامبیز، و مرادزاده فرد، مهدی. (1398). ماکیاولیسم، پول پرستی، فرهنگ مشتری مداری و خرید اظهارنظر حسابرسی از سوی صاحبکار. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(29).161-174.
موفق، علی رضا، و هادوی نیا،  علی اصغر. (1388). مبانی اخلاقی مصرف ازدیدگاه مکاتب سودگرایی وظیفه گرایی واسلام. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 9(36) .33 – 57.
مهدوی، غلامحسین، و دریایی، عباسعلی. (1394). نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 2(4).1-25.
موسوی شیری، سیدمحمود، و پهلوان، مریم. (1394). توازن بین مسئولیت‌های حسابرسی و عمل بازاریابی توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران. پیشرفت مالی حسابداری، 7(2):183-218.
وهاب زاده گردرودباری، میلاد، و بنی مهد، بهمن. (1395). اثر رابطه مداری بر قضاوت‌های اخلاقی حسابرسان. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(20).1-20.
 
References
Astroulakis, N. (2014). An ethical analysis of neoliberal capitalism: alternative perspectives from development ethics. Éthique et économique= Ethics and economics, 11(2).
Astroulakis, N. (2013). Challenging Conventional Economics: An Ethical Development Paradigm. Problemas del desarrollo, 44(175), 33-53.
Bakre, O. M., McCartney, S., & Fayemi, S. O. (2022). Accounting as a technology of neoliberalism: the accountability role of IPSAS in Nigeria. Critical Perspectives on Accounting, 87, 102282.
Banimahd, B., & Beigi Harchegani, E. (2013). The Relationship between Personal Values and Ethical Intentions of Auditors. Ethics in science and Technology, 7(4), 31-40. (In Persian)
Banimahd, B., Moradzadehfard, M., & Zeynali, M. (2013). Relationship between change of independent auditor and change of audit opinion. (In Persian)
Barrainkua, I., & Espinosa-Pike, M. (2018). The influence of auditors’ professionalism on ethical judgement: Differences among practitioners and postgraduate students. Revista de Contabilidad, 21(2), 176-187.
Barrett, M., & Gendron, Y. (2006). WebTrust and the “commercialistic auditor”: The unrealized vision of developing auditor trustworthiness in cyberspace. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Bay-Cheng, L. Y., Fitz, C. C., Alizaga, N. M., & Zucker, A. N. (2015). Tracking homo oeconomicus: Development of the neoliberal beliefs inventory. Journal of Social and Political Psychology, 3(1).
Benatar, S., Upshur, R., & Gill, S. (2018). Understanding the relationship between ethics, neoliberalism and power as a step towards improving the health of people and our planet. The Anthropocene Review, 5(2), 155-176.
Bonabi Ghadim, R., & Hafezi, B. (2021). Effect of Workplace Spirituality on Auditor Dysfunctional Behavior and Audit Quality. Journal of Accounting and Social Interests, 11(2), 83-101. (In Persian)
Broberg, P., Umans, T., Skog, P., & Theodorsson, E. (2018). Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(2), 374-399.
Broberg, P., Umans, T., & Gerlofstig, C. (2013). Balance between auditing and marketing: An explorative study. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 57-70.
DeMartino, G. (2002). Global economy, global justice: Theoretical and policy alternatives to neoliberalism. Routledge.
Dermarkar, S., & Hazgui, M. (2022). How auditors legitimize commercialism: A micro-discursive analysis. Critical Perspectives on Accounting, 83, 102228.
Dermarkar, S., & Gendron, Y. (2019). The incursion of neoliberalism into audit standard-setting arenas: A disproportionate influence?. Accounting Auditing Control, 25(2), 55-85.
D'Mello, B. (2002). Transnational pharmaceutical corporations and neo-liberal business ethics in India. Journal of Business Ethics, 36, 165-185.
Fenton, J. (2020). ‘Four’sa crowd’? Making sense of neoliberalism, ethical stress, moral courage and resilience. Ethics and social welfare, 14(1), 6-20.
Freeman, S. (2011). Capitalism in the classical and high liberal traditions. Social Philosophy and Policy, 28(2), 19-55.
Hamann, T. H. (2009). Neoliberalism, governmentality, and ethics. Foucault studies, 37-59.
Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press, USA.
Johari, R. J., Mohd‐Sanusi, Z., & Chong, V. K. (2017). Effects of auditors' ethical orientation and self‐interest independence threat on the mediating role of moral intensity and ethical decision‐making process. International Journal of Auditing, 21(1), 38-58.
Jordaan, J. A., Dima, B., & Goleț, I. (2016). Do societal values influence financial development? New evidence on the effects of post materialism and institutions on stock markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 132, 197-216.
Khair, A. H. A., Haniffa, R., Hudaib, M., & Karim, M. N. A. (2015, September). Personalisation of power, neoliberalism and the production of corruption. In Accounting Forum (Vol. 39, No. 3, pp. 225-235). No longer published by Elsevier.
Laurell, A. C. (2015). Three decades of neoliberalism in Mexico: the destruction of society. International Journal of Health Services, 45(2), 246-264.
Libby, R., & Luft, J. (1993). Determinants of judgment performance in accounting settings: Ability, knowledge, motivation, and environment. Accounting, organizations and society, 18(5), 425-450.
DARYAEI, A. A. (2016). Entrepreneur auditors’ attitudes and others toward balance time between auditing and marketing activities. Financial Accounting Knowledge, 2(4), 1-25. (In Persian)
Marangos, J., & Astroulakis, N. (2010). The Aristotelian contribution to development ethics. Journal of economic issues, 44(2), 551-558.
Mashhadi Gharaghaya, H., Banimahd, B., Forqandoost Haqiqi, K., & Moradzadehfard, M. (2019). Machiavellianism, Love of Money, Consumerism Culture and opinion shopping By Client. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(29), 161-174. (In Persian)
McLeod, J. (2017). Reframing responsibility in an era of responsibilisation: Education, feminist ethics. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 38(1), 43-56.
Merino, B. D., Mayper, A. G., & Tolleson, T. D. (2010). Neoliberalism, deregulation and Sarbanes‐Oxley: The legitimation of a failed corporate governance model. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Mitchell, A., & Sikka, P. (2011). The pin-stripe mafia: How accountancy firms destroy societies. Association for Accountancy & Business Affairs.
Mousavi Shiri, M., & Pahlavan, M. (2016). Balancing between Marketing and Auditing Responsibility by Members of Iranian Association of Certified Public Accountants. (In Persian)
Movafagh, A. R., & Hadavinia A. A. (2009). Ethical foundations of consumption from the perspective of the schools of utilitarianism, conscientiousness, and Islam. Journal of Islamic economy, 9 (36), 33-57.  (In Persian)
Oyarzún, J. D., Gerrard, J., & Savage, G. C. (2021). Ethics in neoliberalism? Parental responsibility and education policy in Chile and Australia. Journal of Sociology, 58 (3), 1-19.
Shafati, M., Aminian, A., & Pakdaman, H. (2020). The Effect of Audit Market Concentration on Audit Report Lag and Auditor Tenure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting & Social interests, 10 (2), 63-89. (In Persian)
Shayeste Shojaei, P., Poorzamani, Z., & Yaghobnezhad, A. (2021). The Impact of Ethical standards including Ethical Environment, Professional Commitment, Ethical Values, and Ethical Ideology on the Performance of Auditors. Journal of Value & Behavioral Accounting, 5 (10), 281-318. (In Persian)
Shoja, N., Banimahd, B., & Vakilifard, H. (2018). Review auditors' views on marketing activities. Journal of Financial accounting & auditing research, 10 (38), 31-46. (In Persian)
Sikka, P. (2015). The corrosive effects of neoliberalism on the UK financial crises and auditing practices: A dead-end for reforms. Accounting Forum, 39 (1), 1-18.
Stewart, B. (2002). Marketing Professional Services-how to win new clients and keep the ones you have. Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants.
Vahabzadeh Gardroodbari, M., & Banimahd, B. (2017).Impact of Relativisional to the Moral Judgment of Auditors. Management accounting and auditing knowledge, 5 (20) 1-12. (In Persian(
Vallentin, S., & Murillo, D. (2022). Ideologies of Corporate Responsibility: From Neoliberalism to “Varieties of Liberalism”. Business Ethics Quarterly, 32(4), 635-670.
Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit Quality: A Synthesis of Theory and Empirical Research. Journal of Accounting Literature, 23, 153-193).