بررسی اثر سرریزی ورشکستگی بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر ورشکستگی شرکتهای همپیشه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها می باشد. به لحاظ نظری، انتظار می‌رود اثر ورشکستگی یک شرکت همپیشه، فراتر از آن شرکت رفته و بر شرکت های هم صنعت نیز تاثیرات با اهمیتی داشته باشد.
روش: اطلاعات مربوط به 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1391 تا1398مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: یافته نشان می دهدکه ورشکستگی همپیشگان بر معیارهای محافظه‌کاری ، مدیریت سود تعهدی و ضریب واکنش سود تاثیر معناداری ندارد. با این حال، بررسی‌های تکمیلی حاکی از آن است که ورشکستگی همپیشگان تاثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی در بین شرکتهای با مدیریت سود کاهنده دارد.
نتیجه گیری: طبق یافته‌ها، ورشکستگی یک شرکت همپیشه موجب می شود شرکتهای دیگر فعال در آن صنعت، اقدام به دستکاری فعالیت‌های واقعی در جهت کاهش سود نمایند. تاثیر ورشکستگی همپیشگان بر مدیریت سود واقعی کاهنده و عدم تاثیر آن بر مدیریت سود تعهدی می‌تواند اینگونه توجیه شود که به دلیل مکانیزم‌های نظارتی همچون وجود حسابرسی مستقل، شرکت‌ها با دریافت اخبار بد از سوی همپیشگان، تمایلی به انجام دستکاری از طریق اقلام تعهدی ندارند و بیشتر متمایل به دستکاری از طریق فعالیت‌های واقعی هستند چراکه نظارت حسابرسان بیشتر روی اقلام تعهدی صورت می‌گیرد و این دستکاری هم بیشتر در جهت کاهش سود می‌باشد.
دانش افزایی: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می دهد که ورشکستگی شرکت نه تنها بر کیفیت گزارشگری مالی‌اش اثرگذار است بلکه بر برخی معیارهای کیفیت گزارشگری مالی شرکت های هم پیشه‌اش نیز اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of bankruptcy spillover on financial reporting quality

نویسندگان [English]

  • ameneh bazrafshan 1
  • marjan mahmoudi 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aims to determine the effect of peer firms' bankruptcy on financial reporting quality. Theoretically, it is expected that the effect of the peer firm bankruptcy will go beyond that company and significantly affect companies in the same industry.
Methodology: Information about 175 companies listed on the Tehran Stock from 2012 to 2020 will be examined. In terms of methodology, the current research is regression and correlation type.
Results: Findings show no significant relationship between peer bankruptcy and conservatism, accrued earnings management, and earnings response coefficient‌‌. However, supplementary studies suggest that there is a significant relationship between peer firms' bankruptcy and real earning management among firms with reduced earnings management‌‌.
Conclusion: Overall, this study shows that the bankruptcy of a peer firm causes other companies operating in that industry to manipulate real activities to reduce earnings. The effect of the bankruptcy of competitors on the management of real profits and its lack of impact on the management of accrued profits can be justified by the fact that due to the monitoring mechanisms such as the existence of independent audits, companies tend to manipulate through accruals when they receive bad news from competitors. Are more inclined to manipulation through real activities because auditors' supervision is mostly done on accrual items and this manipulation is mostly in the direction of profit reduction‌‌.
Contribution: Findings show that the bankruptcy of a company not only affects the quality of its financial reporting but also affects some measures of financial reporting quality of its peers‌‌.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality
  • Peer Firm Bankruptcy
  • Conservatism
  • Earnings Management
  • Earning Response Coefficient
شایسته، هادی؛ صالحی، اله کرم؛ نصیری، سعید؛ خدامرادی، محمد. (1401).  بررسی نقش تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاستهای تقلیل دهنده مالیات و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 12(2): 120-89 .
لطفی، محسن؛ دلشاد، افسانه. (1400). تبیین نقش ویژگی های ارتقاء دهنده کیفیت سود در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام: شواهدی از مدل همزمانی بازده سهام. حسابداری و منافع اجتماعی، 11(1): 106-77 .
References
Adhikari, B‌‌. K‌‌., Agrawal, A‌‌. (2018)‌‌. Peer influence on payout policies‌‌. Journal of Corporate Finance, 48, 615–637‌‌.
Addoum, J‌‌., A‌‌. Kumar, & N‌‌. Le‌‌. ( 2014)‌‌. Contagious Negative Sentiment and Corporate Policies: Evidence from Local Bankruptcy Filings, Cornell University, University of Miami, Australian National University Working Paper.‌‌
Beneish, M‌‌. D‌‌., E‌‌. Press, & M‌‌. E‌‌. Vargus‌‌. ( 2012)‌‌. Insider trading & earnings management in distressed firms, Contemporary Accounting Research, 29, 191–220‌‌.
Bertrand, J‌‌. (1883), Review of “Theorie mathematique de la richesse sociale” and “Recherche sur les principes mathematiques de la theorie des richesses”‌‌. Journal des Savants, 499-508‌‌.
Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1998). Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational, 151-170.‌‌.
Bowen, M‌‌. R‌‌., S‌‌. Dutta, & P‌‌. Zhu‌‌. ( 2018)‌‌. Are Financially Constrained Firms More Prone to Financial Restatements? University of San Diego, the University of Ontario Institute of Technology Working Paper‌‌.
Bertola, G‌‌.(1998), Irreversible investment, Research in Economics, 52, 3-37‌‌.
Bushman, R‌‌. M‌‌. and Smith, A‌‌. J‌‌., Financial Accounting Information and Corporate Governance (April 1, 2001). Journal of Accounting & Economics (JAE), 32, 237-333‌‌. 
Conlisk, J‌‌. (1980), Costly optimizers versus cheap imitators, Journal of Economic Behavior & Organization, 1, 275-293‌‌.
Cyert, R‌‌. M‌‌., & March, J‌‌. G‌‌. (1963)‌‌. A behavioral theory of the firm. 2, 169-187‌‌
Delshadi , M‌‌. & Magnan, M‌‌., 2020, The Spillover Effects of Peer Firm Bankruptcy & Accounting   Conservatism,Concordia Univesity‌‌, 1-47.
Defond, M & Zhang, J‌‌. (2014), A review of archival auditing research, Journal of Accounting and Economics, 58, 275-326‌‌.                                                                                                                                    
Erwin, I‌‌., Giyanti, GH‌‌., Kartini, H‌‌., Syamsuddin, W‌‌., Arifuddin, M‌‌. (2021)‌‌. Determinants of Financial Statement Fraud: Research Fraud Diamond Theory (Empirical Study on Manufacturing Company listed on the Stock Exchange)‌‌. Psychology and Education, 58, 302-308‌‌.
Fairhurst, D‌‌. & Nam, Y‌‌. (2018)‌‌. Corporate Governance and Financial Peer Effects‌‌. , 235-263‌‌.
Foucault, T‌‌., & Fresard, L‌‌. (2014)‌‌. Learning from peers' stock prices and corporate investment‌‌. Journal of Financial Economics, 111, 554-577‌‌.  
Froot, K‌‌. A‌‌., Scharfstein, D‌‌. S‌‌., & Stein, J‌‌. C‌‌. (1993)‌‌. Risk management: Coordinating corporate investment and financing policies‌‌. the Journal of Finance, 48, 1629-1658.
Francis, B‌‌., I‌‌. Hasan, & Q‌‌. Wu‌‌. (2013)‌‌. The benefits of conservative accounting to shareholders: Evidence from the financial crisis, Accounting Horizons, 27, 319–46.
Garcia Lara, J‌‌. M‌‌., B‌‌. G‌‌. Osma, & E‌‌. Neophytou‌‌. ( 2009a)‌‌. Earnings quality in ex-post failed firm, Accounting & Business Research, 39, 119-38‌‌.      
Grennan, Jillian‌‌. (2019)‌‌. Dividend payments as a response to peer influence‌‌. Journal of Financial Economics‌‌, 549-570‌‌.
Guay, W‌‌. R‌‌., & Verrecchia, R‌‌. E‌‌. (2006)‌‌. Discussion of an Economic Framework for Conservative Accounting and Bushman and Piotroski (2006). Journal of Accounting and Economics, 42, 149-165‌‌.
Paul M‌‌. Healy and Krishna G‌‌. Palepu, (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature‌‌. Journal of Accounting and Economics, 31, 405-440‌‌.
Kaustia, M‌‌., & Rantala, V‌‌., (2015). Social learning and corporate peer effects‌‌. Journal of Financial Economics, 653-669‌‌.
Kayhan, N‌‌. (2021)‌‌. Financial Frauds and Governments' Role‌‌, 1-6. 23-
LaFond, R‌‌., & R‌‌. L‌‌. Watts‌‌. (2008)‌‌. The information role of conservatism, The Accounting Review                   83(2), 447–78‌‌.
Lambert, R‌‌., Leuz, C‌‌., & Verrecchia, R‌‌. (2007)‌‌. Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital‌‌. Journal of Accounting Research, 45, 385-42‌‌.‌‌.
Leary, M‌‌., Roberts, M ‌‌. (2014)‌‌. Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy? The Journal of Finance. VOL‌‌. LXIX, 1, 139–178‌‌. ‌‌.
Lev, B‌‌. (1989)‌‌. On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research‌‌. Journal of Accounting Research, 27, 153–192‌‌.
Lieberman, M‌‌. B‌‌., & Asaba, S‌‌. (2006)‌‌. Why do firms imitate each other? The Academy of Management Review, 31, 366–385‌‌.‌‌
Lin, C‌‌., M‌‌. Officer, & X‌‌. Zhan‌‌. ( 2014)‌‌. Does competition affect earnings management? Evidence from a natural experiment, The University of Hong Kong, Loyola Marymount University, & Erasmus University Rotterdam Unpublished working paper.
Lotfi, M. & Delshad, A. (2021). Explaining the Role of Profit Quality Upgraded Features in Increasing the Stock Price Informativeness: Evidence of Synchronicity Model Stock Return. Accounting and Social Interests, 11, 77-106. (In Persian)
Machokoto, M‌‌., Gyimah , D‌‌. & Ntim, C‌‌.G‌‌., In Press, Do peer firms influence innovation? The British Accounting Review.‌‌.
Milliken, F‌‌. J‌‌. (1987)‌‌. Three Types of Perceived Uncertainty about the Environment: State, Effect, and Response Uncertainty‌‌. The Academy of Management Review, 12(1), 133–143‌‌.
Rosner, R. (2003). Earnings manipulation in failing firms. Contemporary Accounting Research, 20, 361–408.
Shayesteh, H; Salehi, A; Nasiri, S & Khodamoradi, M. (2022). Investigating the moderating role of information asymmetry on the relationship between tax reducing policies and earnings quality in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Social Interests, 12, 89-120. (In Persian)
Stigler, G‌‌. (1968), Price and Non-Price Competition, Journal of Political Economy, 76, 149‌.
Tversky, A‌‌., & D‌‌. Kahneman‌‌. (1974)‌‌. Judgment under uncertainty: Heuristics & biases, Science 185, 1124–31‌‌.
Zhang, S‌‌., Jiang, L‌‌., Magnan, M‌‌., & Su, L‌‌.N‌‌. ( 2019)‌‌. Dealing with Ethical Dilemmas: A Look at Financial Reporting by Firms Facing Product Harm Crises, Journal of Business Ethics‌‌. 170, 497-518‌‌.