شناسایی و پیشنهاد رویکرد جامع عملی شناخت و گزارشگری دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی از نگرش خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: در سه دهه گذشته، گزارشگری مالی جامع دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی تبدیل به موضوعی چالش‌برانگیز شده است. بر مبنای رویه‌های مدیریت عمومی نوین، نهادهای بخش عمومی موظفند که در مدلی ارزش‌های اقتصادی تمام دارایی‌های سرمایه‌ای تحت کنترل خود را به ذینفعان گزارش دهند، لیکن مدل جامعی برای گزارشگری دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و پیشنهاد رویکرد جامع عملی شناخت و گزارشگری دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی است.
روش: با بکارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان، داده‌ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: هدف دولت از نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، می‌تواند مبنای مناسبی برای شناخت دارایی‌ها باشد و بر این اساس دارایی‌های اقتصادی، دارایی‌های نظامی و دارایی‌های میراث ملی شناسایی می‌شوند.
نتیجه‌گیری: شناخت دارایی‌های اقتصادی می‌تواند مشابه با معیارهای شناخت دارایی‌های بخش خصوصی انجام پذیرد و به دلیل ماهیت خاص برخی دارایی‌های سرمایه‌ای دولت دو معیار مکمل عدم وجود محدودیت در واگذاری و تطابق دارایی در مقابل بدهی‌ها نیز برای شناخت این دارایی‌ها استفاده شود.
دانش‌افزایی: لازمه گزارشگری جامع دارایی‌های سرمایه‌ای علاوه بر گزارش‌های مالی، تهیه گزارش‌های غیرمالی برای طبقه‌های خاصی از این دارایی‌هاست، لذا دارایی‌های نظامی و اجتماعی که حائز معیارهای شناخت نباشند در گزارش‌های نظامی و اجتماعی بر حسب واحدهای فیزیکی گزارش شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifing and proposing Practical Holistic Approach for Governmental Capital assets recognition, and reporting from Experts Attitudes

نویسندگان [English]

  • gharibe esmaili kia 1
  • Hamed parvizikia 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.
2 Ph.D. Student, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Over the past three decades, holistic financial reporting of governmental capital assets has become a challenging issue. Based on the New Public Management practices, public sector entities are required to report the economic values of all capital assets under their control to stakeholders in a model, but there is no comprehensive model for reporting governmental capital assets. This study aims to identify and propose a holistic practical approach to the recognition and reporting of governmental capital assets.
Method: Using the Delphi method and interviewing 21 experts, data were collected and analyzed using SPSS software.
Results: The purpose of the government in maintaining government capital assets can be a good basis for asset recognition and based on this, economic assets, defense assets, and heritage assets are identified.
Conclusion: Recognition of economic assets can be done based on criteria similar to the criteria for recognizing private sector assets. And due to the special nature of some governmental capital assets, two complementary criteria should be used to recognize these assets, including the absence of restrictions on the disposal and matching of assets to liabilities.
Contribution: In addition to financial reports, Requisite to capital asset Holistic reporting requires the preparation of non-financial reports for specific classes of these assets. Therefore, defense and social assets that do not meet the recognition criteria should be reported in defense and social reports in terms of physical units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental Capital Assets
  • Recognition and Reporting
  • Practical Holistic Approach
احمدی، فضل‌اله، نصیریانی،خدیجه، اباذری، پروانه (1387)، تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، آموزش در علوم­پژشکی، 8(1)، 175-185.
اسماعیلی کیا؛ غریبه، ملا نظری، مهناز(1395)، شناسایی موانع و محدودیت‌های اجرای تحولات در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران،پیشرفت های حسابداری، 8(2)،  1-29.
اسماعیلی کیا؛ غریبه، ملا نظری، مهناز(1394)، چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان،حسابداری سلامت، 4(4)، 1-25.
اسماعیلی­کیا، غریبه (1400)، دارایی­های سرمایه­ای دولتی: رویکرد جامع عملی برای شناخت و گزارشگری دارایی­ها، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 38، 87- 104.
اسماعیلی­کیا، غریبه، ملانظری، مهناز، مطاعی، موسی (1394)، استقرار سیستم­های هزیته­یابی کامل در دانشگاه­ها: الزامات، مزایا و چالش­ها، حسابداری و منافع اجتماعی، 5(2)، 19-36.
اسماعیلی­کیا، غریبه، ملانظری، مهناز(1394)، چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان، حسابداری سلامت، 4(4)، 1-25.
باباجانی، جعفر، آذر، عادل، معیری، مرتضی .(1392). عوامل و محرک­های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(37)،37 ـ9.
باباجانی، جعفر، فروغی، داریوش (1382)، ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام حسابداری نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای انتفاعی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1(2)، 39-60.
حجازی، محسن، حاجی قاسمی، محمدرضا، دهقانی­زاده بغدادآباد، علیرضا. (1397). “ بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی اموال دولت با استفاده از فازی تاپسیس (مورد مطالعه: استان یزد) ”. حسابداری دولتی، 4(2)، تهران، پیاپی(8). 105-114.  
ثقفی، علی، قربان پور، فریدون .(1397). "بررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی)". تحقیقات حسابداری و حسابرسی،10(37)، 5-20.
رستمی مهدی، بیگ زاده عباسی، فرزانه (1394)، بررسی و اولویت بندی مشکلات سیستم حسابداری دولتی در ثبت اموال“. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی. صنایع، تهران.
رحمانی، عبداالله، وزیری­نژاد، رضا، احمدی­نیا، حسن، رضاییان، محسن (1399)، مبانی روش­شناختی و کاربردهای روش دلفی: یک مرور روایی، مرور روایی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19، 515-538.
زارعی، بتول، معرفتی، داوود. (1393). “آیا در حسابداری مالی تمامی اموال سرمایه­ای متعلق به دولت باید به‌عنوان دارایی شناسایی شود؟”حسابرس، 71. 72-80..
غبدیان، مرتضی؛ دهنوی، محمد علی قوام سعیدی، محمد (1396)، بررسی موانع و مشکلات به کارگیری سیستم­های حسابداری و گزارشگری مالی در تصمیمات مولدسازی و مدیریت دارایی­های دولتی، مطالعات مدیریت و حسابداری، 3(2)، 198-208.
ضیایی، محمود، محمودزاده، سید مجتبی، شاهی، طاهره. (1396). اولویت­بندی عوامل موثر بر پیاده­سازی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری، فصلنامه جغرافیا و توسعه، 15(46)، 34-19.
Ahmadi F, Nasiriani K, Abazari P. Delphi technique: a tool for research. (2008). Iranian Journal of Medical Education. 8(1):175 -85. (In Persian)
Babajani, J, Azar, A, Moayeri, M. (2013). Factors and Drivers of the Reforms in Iran's Public Sector Financial and Operational Accountability System, Empirical studies of financial accounting, 11(37), 9-37. (In Persian)
Babajani, G, Foroghi, D. (2003). Capability Assessment of Enterprises Accounting System Accountability to Social Responsibility, Empirical studies in financial accounting, 1(2), 39-60. (In Persian)
Barton, A. (1999). Public and Private Sector Accounting – the Non-identical twins. Australian Accounting Review, 9 (2), 22-31.
Barton, A.D. (2000), Accounting for public heritage facilities – assets or liabilities of the government? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 13(2), 219-35.
Christiaens, J., Rommel, J., Barton, A., and Everaert, P., (2012), Should All Capital Goods of Governments be Recognized as Assets in Financial Accounting? Baltic Journal of Management, 7(4), 429-443.
Deborah, M, Hurley, J Sweetman, A Feeny, D Tarride, J Longo, Christopher J. McCracken, S.(2020). Unrecognized assets created by public-sector investments in health and social services, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. - Emerald, ISSN 1945-1814. - 2020 (13.10).
De Wolf, Ai, Johan C , Natalia A. (2021). Heritage assets in the due process of the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), Public Money & Management, 41:4, 325-335, DOI: 10.1080/09540962.2020.1727114.
Esmailikia, Gh . (2021). Governmental Capital assets: Practical Holistic Approach for assets recognition, and reporting, Accounting and Auditing Studies, 38, 87-104. (In Persian).
Esmailikia, Gh. (2021).  Public sector accounting standards, Challenges of applying standards, Prerequisites factors of reforms, Accounting and social interests, 10(4). 141-166. (In Persian).
Esmailikia, Gh, Mollanazari, M, Mataii, M. (2015). Full Costing Implementation in Universites Equirements, Benefits, and Challenges, Accounting and social interests, 5(2), 19-36. (In Persian).
Esmailikia, Gh, Mollanazari, M Esmailikia, Gh, Mollanazari, M.(2015). A Framework for Evolution in the Financial and Operational Accountability Systems of Iranian Public Universities from the Experts' Perspective, Health accounting, 4(4), 1-25. (In Persian)
Ghabdiyan, M, Dehnavi, M,A, Ghavamsaeidi, M.(2017). Investigating Barriers and Problems in Using Accounting and Financial Reporting Systems in Government Asset Production and Management Decisions, Journal of Management Studies and Accounting, 3(2), 198-208. (In Persian).
Grubišić, M, Mustafa, N , Gorana R .(2009).Towards Efficient Public Sector Asset, Management Financial Theory and Practice, 33 (3) 329-362.
Hejazi, M,  haji ghasemi, M R, Dehghani Baghdad abad, A,R.(2018). The Investigation of Factors Affecting the Identification of Public-Sector Assets by Fuzzy Topsis (Case study: Yazd Province), Governmental accounting, 4(2), 105-114. (In Persian)
Hsu, C., Sandford, B. (2007). The Delphi technique: Making sense of consensus. Practical Assessment, Research and Evaluation, 12, 1—8.
Lombardi, R ,Federico S,Margherita S,   Marco S.(2021). Accounting for infrastructure assets in the public sector: The state of the art in academic research and international standards setting, Public Money & Management, 41(3), 203-212.
Mautz, R.K. (1988). Editorial: monuments, mistakes and opportunities, Accounting Horizons, 2(2), 123-128.
Micallef, F, Peirson, G. (1997). Financial reporting of cultural, heritage, scientific and community collections”, Australian Accounting Review, 7 (13), 31-7.
Ouda, H. (2016). Governmental Capital assets: How Far Should the Accounting Recognition of These Assets Go? ”, International Journal on Governmental Financial Management - Vol. XVI 1, 23-41.
Ouda, H., (2014).Towards a Practical Accounting Approach for Heritage Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practices”, Journal of Finance and Accounting. 2(2). 19-33.
Ouda, H. (2013). A Practical Accounting Approach for Heritage Assets under Accrual Accounting: With Special focus in Egypt. Proceeding of the 14th Comparative International Governmental Accounting Research (CIGAR) Conference, September 2-3, 2013-Birmingham University, Birmingham, UK.
Ouda, H. (2005). Transition to Accrual Accounting in the Public Sector of Developed and Developing Countries: Problems and Requirements, With special focus on the Netherlands and Egypt, Universal Press, Veenendaal, the Netherlands, 405.
Powell, C. (2003). The Delphi Technique: Myths and Realities, Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376-382.
Rahmani A, Vaziri Nejad, R, Ahmadi Nia H, Rezaian M.(2020). Methodological Principles and Applications of the Delphi Method: A Narrative    Review. J Rafsanjan Univ Med Sci , 19 (5): 515-38. . (In Persian).
Rostami,M , Baigzadeh Abassi, F.(2015). Review and prioritize the problems of the government account system in property registration, International Conference on Management, Economics and Engineering Industry, Tehran. (In Persian)
Rowles, T. (1992).Financial reporting on infrastructure and heritage assets by public sector entities”, AARf Discussion paper 17, Australian accounting research foundation, Melbourne.
Saghafi, A. Ghorbanpour, F.(2018). A Survey on Government (Public) Asset Management Experiences of Selected Countries, Accounting and Auditing Researches, 10(37), 5-20. (In Persian)
Schmidt RC, Lyytinen, K, MKeil Cule, P .(2001). Identifying software project risks: An international Delphi study. Journal of Management Information Systems, 17(4), 5–36.
Somerville, Jerry A. (2008). Effective Use of the Delphi Process in Research: Its Characteristics. Strengths, and Limitations. 1-7.
Zarei, B, Marefati, D. (2014). Should All Capital Goods of Governments Be Recognized as Assets in Financial Accounting? Hesabras, 71, 72-80. (In Persian).
Zeaei, M, Mahmudzadeh, M, Shahi, T. (2017). Prioritize the factors affecting the implementation of green supply chain management in the tourism industry, Journal of Geography and Development, 15(46), 19-34. (In Persian).