اخبار سود نشریافته در توییتر و به موقع بودن اطلاعات سود حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

هدف: امروزه رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان کانال‌ ارتباطی چندسویه، ابزاری تمام و کمال برای نشر اخبار محسوب شده و امکان دسترسی ذی‌نفعان بازار به اطلاعات مکمل را فراهم نموده‌است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه اخبار سود نشر یافته در رسانه اجتماعی توییتر و به‌موقع بودن اطلاعات سود حسابداری می‌باشد.
روش پژوهش: داده‌های مربوط به 345 شرکت از 500 سهام برتر بورس و اوراق بهادار آمریکا، طی سالهای 2016 الی 2019 جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل مضمون توییت‌ها بر اساس لیست لغات تخصصی حسابداری انجام شده‌است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، بین نشر و مضمون توییت‌های سود منتشر شده از سوی شرکت‌ها با به‌موقع بودن اعلان رسمی سود حسابداری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: تفسیر نتایج نشان می‌دهد، قابلیت رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان کانالِ نشر اخبار با پوشش گسترده موجب می‌شود، شرکت‌ها با نشر ناگزیر اخبار منفی در رسانه اجتماعی توییتر، زمانبندی اعلان سود را مدیریت ‌نمایند.
دانش‌افزایی: بنابراین با وجود نقش موثر رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان منابع آگاهی‌بخشِ مکمل، این محیط می‌تواند مستعد نشر راهبردی اخبار از سوی شرکت‌ها باشد و لازم است هوشیاری و احتیاط از سوی استفاده‌کنندگان این محیط مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disseminated earnings news via twitter and the timeliness of accounting earnings information

نویسندگان [English]

  • monir amirinasab 1
  • Alireza Mehrazeen 2
  • Abolghasem Masih Abadi 3
1 Department of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
2 Department of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
3 Department of Accounting, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Purpose: Today, social media as a multidimensional communication channel, is considered as a complete tool for dissemination news and has provided market stakeholders with access to complementary information. The purpose of this study is to investigate the relationship between disseminated earnings news on Twitter social media and the timeliness of accounting earnings information.
Research Method: Data related to 345 companies listed in US S&P 500 (2016-2019), were collected and analyzed using Stata software. The tone analysis of the tweets is based on a specialized accounting vocabulary list.
Results: The results showed that there is a significant relationship between the tone of disseminated earnings tweets by firms and the timeliness of the announcements of accounting earnings.
Conclusion: The interpretation of the results shows that the capability of social media as a news coverage channel allows companies to manage the earnings announcement timeliness by inevitably dissemination negative news on Twitter.
Contribution: Thus, despite the effective role of social media as complementary awareness resources, this environment can be prone to strategic news dissemination by companies, and vigilance and caution by users of this environment should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • twitter
  • timeliness
  • earnings announcement
  • content analysis
عباس‌زاده. محمدرضا، پورحسینی‌حصار. سیدمهدی و جعفری‌نسب. ندا. (1392). بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد پولی مالی، 20 (6)، 86-105.
مرادی. مهدی، سلیمانی‌مارشک. مجتبی و باقری. مصطفی. (1394). بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5 (3)، 119-137.
مشایخ. شهناز، حدیدی‌فرد. شهره و پژمان. سرور. (1392). تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه. حسابداری و منافع اجتماعی، 3 (1)، 57-72.
References
Abad, D., Sánchez‐Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2017). Audit opinions and information asymmetry in the stock market. Accounting & finance57(2), 565-595.
Abbaszadeh, M. R., Pourhoseini Hesar, S. M., & Jafari Nasab, N. (2013). The Survey of Effective Factors on the Timeliness of Annual Earnings Announcements in Listed Firms in Tehran stock Exchange. Monetary & Financial Economics20(6), 86-105. (In Persian).
Akmese, H., Aras, S., & Akmese, K. (2016). Financial performance and social media: A research on tourism enterprises quoted in Istanbul stock exchange (BIST). Procedia Economics and Finance39, 705-710.
Al Guindy, M. (2017). The role of social media in financial markets. A thesis submitted to the Graduate in Management, Smith School of Business in conformity with the requirememnts for the degree of doctor of philosophy. Queen,s university.
Barth, M. E., Landsman, W. R., Raval, V., & Wang, S. (2020). Asymmetric Timeliness and the Resolution of Investor Disagreement and Uncertainty at Earnings Announcements, the Accounting Review, 95 (4), 23–50.
Bartov, E., Faurel, L., & Mohanram, P. S. (2019). Can twitter help Predict Firm-Level Earnings and Stock Returns? The Accounting Review, 93(3): 25-57.
Blankespoor, E., Miller, G. S., & White, H. D. (2014). The role of dissemination in market liquidity: Evidence from firms’ use of Twittere. The Accounting Review, 89 (1): 79–112.
Donelson, D. C., McInnis, J. M., Mergenthaler, R. D., & Yu, Y. (2012). The timeliness of bad earnings news and litigation risk. The Accounting Review87(6), 1967-1991.
Fan, W., and M. D. Gordon. (2014). the power of social media analytics. Communications of the ACM, 57(6): 74–81.
 Farrell, K.A., & Whidbee, D.A. (2002). Monitoring by the financial press and forced CEO turnover.  Journal of Banking and Finance, 26 (12): 2249-2276, doi: 10.1016/S0378-4266(01) 00183-2.
Field, L., M. Lowry, and S. Shu. (2005). Does disclosure deter or trigger litigation? Journal of Accounting and Economics, 39 (3): 487–507.
Francis, J., Philbrick, D., & Schipper, K. (1994). Shareholder litigation and corporate disclosure. Journal of Accounting Research, 32 (2): 137–164.
Hirshleifer, D., Lim, S.S. & Teoh, S.H. (2009). Driven to distraction: extraneous events and underreaction to earnings news. The Journal of Finance, 64 (5): 2289-2325.
Jung, M. J., Naughton, J. P., Tahoun, A., & Wang, C. (2018). Do Firms Strategically Disseminate? Evidence from Corporate Use of Social Media. The Accounting Review, 93 (4): 225-252.
Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. (2009). Do Managers Withhold Bad News? Journal of Accounting Research, 47(1): 241-276.
Malmendier, U., & Tate, G. (2009). Superstar CEOs. The Quarterly Journal of Economics, 124 (4): 1593-1638.
Mashayekh, SH., Hadidi Fard, SH., & Pejman, S. (2013). The impact of news and news sources on the capital market.  Journal of Accounting and Social Interests, 3(1): 57-72. (In Persian).
Moradi, M., Salehi, M., & Soleymani, M. (2014). Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange, ABAC Journal, 33(3): 20-29.
Moradi, M., soleymani mareshk, M., Bagheri, M. (2015). Factors Effective on Timeliness of Financial Reporting: Using Synthetic Neural Networks and Decision Trees Techniques. Empirical Research in Accounting, 5(3), 119-137. doi: 10.22051/jera.2015.640. (In Persian)
Skinner, D. (1997). Earnings disclosures and stockholder lawsuits. Journal of Accounting and Economics, 23 (3): 249–283.
Šušak, T. (2020). The effect of regulatory changes on relationship between earnings management and financial reporting timeliness: The case of COVID-19 pandemic, Original scientific paper, (38)2, 453-473.
Trinkle, B. S., Crossler, R. E., & Bélanger, F. (2015). Voluntary disclosures via social media and the role of comments. Journal of Information Systems 29 (3): 101-121.