دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38، مهر 1399، صفحه 1-184 

مقاله ترویجی

اصول اخلاق اسلامی: چارچوبی برای تدوین آیین رفتار حرفه‌ای حسابداری

صفحه 1-29

شکراله خواجوی؛ سارا اعتمادی عیدگاهی؛ محمد حسین قدیریان آرانی