نویسنده = سید علی حسینی
عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-69

10.22051/ijar.2020.28452.1548

سید علی حسینی؛ مهناز محمودخانی


نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-46

10.22051/ijar.2016.2311

سید علی حسینی؛ صغری فصیحی؛ نسیم محمودیان


نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-26

10.22051/ijar.2013.418

سید علی حسینی؛ هانیه حکمت؛ معصومه کاشف