کلیدواژه‌ها = اجتناب مالیاتی
چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 61-80

10.22051/ijar.2016.2363

حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی؛ محمدعلی ساری