دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تیر 1400، صفحه 1-250 

مقاله ترویجی

اشتهای ریسک، ریسک تداوم فعالیت ، توانایی و پاسخگویی مدیریت

صفحه 1-20

10.22051/jaasci.2021.32928.1603

فاطمه یاری؛ علیرضا مهرآذین؛ رضا یاریفرد؛ ابوالقاسم مسیح آبادی


مقاله ترویجی

حسابداری منافع اجتماعی در بخش عمومی

صفحه 103-125

10.22051/jaasci.2021.35052.1617

محمدحسین صفرزاده بندری؛ زهرا جودکی چگنی