نویسنده = غلامرضا کردستانی
ارائه الگوی ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.22051/jaasci.2022.40183.1696

انور عنایتی؛ غلامرضا کردستانی؛ عطاألله محمدی ملقرنی