کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-19

10.22051/ijar.2016.2360

رضوان حجازی؛ محمد علی پور


ارزش گذاری سرمایه فکری

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 107-118

10.22051/ijar.2013.408

محسن زمانی گندمانی؛ مریم مهاجرانی


تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 79-104

10.22051/ijar.2013.438

شهناز مشایخ؛ سعیده آدم پیرا؛ آمنه عابد