کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-172

10.22051/ijar.2017.15511.1300

محمد باقر محمدزاده مقدم؛ سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی


مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 93-110

10.22051/ijar.2015.2179

محمدرضا عباس زاده؛ سولماز عارفی اصل


کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 125-145

10.22051/ijar.2014.464

محمدحسین صفرزاده


چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 137-154

10.22051/ijar.2013.433

داریوش فروغی؛ هاجر محمدی