دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1392 (پیاپی 8) 
نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس

صفحه 101-122

10.22051/ijar.2013.425

کاوه مهرانی؛ سیما یزدانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ هدی اسکندر